PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

1833. Carta de Filipe Pereira para Luís António Fernandes, soldado.

Autor(es)

Filipe Pereira      

Destinatario(s)

Luís António Fernandes                        

Resumen

Filipe Pereira pede a Luís António Fernandes que vá falar com o desembargador.

Tree tree-1 = Sentence s-2

Sem perda de tempo VSa apresentarse ao Dezor Corregedor do Bairro d' Alfama da ma parte, que mora no Alto da Bella Vista defronte do muro da Quinta do Ferro:

[ [IP-IMP [PP [P Sem] [NP [N perda] [PP [P de] [NP [N tempo] ] ] ] ] [, ,] [VB-SP vá] [NP-SBJ [NPR VSa] ] [IP-INF [VB apresentar@] [NP-ACC [CL @se] ] [PP [P a@] [NP [D @o] [NPR Desembargador] [, ,] [NP-PRN [NPR Corregedor] [PP [P de@] [NP [D @o] [NPR [NPR Bairro] [P de] [NPR Alfama] ] ] ] ] [CP-REL *ICH*-1] ] ] [, ,] [PP [P de@] [NP [D-F @a] [PRO$-F minha] [N parte] ] ] [, ,] [CP-REL-1 [WNP-2 [WPRO que] ] [IP-SUB [NP-SBJ *T*-2] [VB-P mora] [PP [P em@] [NP [D @o] [NPR [NPR Alto] [P de@] [D-F @a] [NPR Bela] [NPR Vista] ] ] [, ,] [ADVP-PRN [ADV defronte] [PP [P de@] [NP [D @o] [N muro] [PP [P de@] [NP [D-F @a] [NPR [NPR Quinta] [P de@] [D @o] [NPR Ferro] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [. .] ] ]

sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treenext sentence